Wednesday , November 13 2019
Home / hongkong / 發 長 文 再 解釋 黑 面 原因 張致恒 太太 爆 婚前 遭人 恐嚇 (23:04) – 20190924 – SHOWBIZ

發 長 文 再 解釋 黑 面 原因 張致恒 太太 爆 婚前 遭人 恐嚇 (23:04) – 20190924 – SHOWBIZ張致恒 (Steven) 與 歐 燕 雯 (雯雯) 在 風風雨雨 下, 在 月初 拉 埋 天窗, 雯雯 當時 更 被指 黑 面, 事後 兩 公婆 分別 在 網上 解 畫, 指 當日 是 心情 緊張, 雯雯 才會 木 無表情. 可是 雯雯 剛 在 社交 網 發聲, 稱 婚前 一個月 收到 侮辱, 恐嚇 及 對 她 的 小朋友 不利 的 信息, 因此 當日 不時 張望 四周, 內心 疑神疑鬼 怕 出事 才 無表情.

雯雯 於 社交 網 留言 的 原文:

一切 都 來 得好 突然 ..

由 細 到 大都 冇 諗 過 自己 結婚 會 係 點 樣

甚至 會 唔 會 結婚

完全 冇 想像 過 會 喺 咁多 事情 發生 嘅 情況 下

就 嚟 到 呢 一日 ..

當然 內心 深處 係 好 開心 同 興奮

但 實際上 我 係 好 驚 好 緊張 好 擔心

結婚 前 一個月

我 收到 好多 受害人 加埋 陌生人 嘅 一 啲 鬧 我 侮辱 我 恐嚇 我 甚 至 話 要 對 我 小朋友 不利 嘅 訊 (信) 息

所以 結婚 當日 我 完全 控制 唔到 自己 驚 同 擔心 嘅 表情 + 心情

我 只 係 一個 普通人 第 一次 做 媽媽, 有 咁多 呢 一 類 嘅 訊 (信) .. 息 當然 我 係 真 係 驚 有人 會 咁 樣 做

所以 當日 我 成日 會 周圍 望 .. .. 個人 好 疑神疑鬼 冇 咩 表情

我 絕對 唔係 有 唔 願意 同 勉強 嘅 情況 下去 結婚.

其實 同一 個人 可以 行 到 結婚 呢 一日

係 一種 好 大 嘅 考驗 ..

我 唔知 道人 哋 係 點 樣 睇 結婚

但 係 對於 我 來講 .. 結婚 係 一樣 一生一世 嘅 一 件事

我 既然 選擇 得 同 呢 個人 結婚

無論 發生 咩事 我 都 一定 要 陪 佢 行 落 去

最後

無論 係 祝福 同 唔 祝福 我 嘅 人

我 都 好想 喺 度 同 你 地 (哋) 講

我 而 (依) 家 已經 唔係 自己 一個 人

所有 嘅 事 已經 唔係 我 一個 人

我 一定 會 努力 學習 三 個人 嘅 生活

我 會 盡 我 嘅 努力 每一 日 令 自己 成長.

2020.9.2

見 ~

相關 新聞: 榮升 張 太 【】 雯雯 嫁 Steven 分享 心情: 太 緊張 搞到 冇 表情

(即時 娛樂)


Source link